โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

การอบรมครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กก.ตชด.41

การพัฒนาศักยภาพครูเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การส่งเสริมและพัฒนาครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง