วัตถุประสงค์

  • เสริมสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ
  • สร้างองค์ความรู้จากการบริการวิชาการโดยบูรณาการกับการวิจัยและกระบวนการเรียน การสอน
  • สนองงานและเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการตามนโยบายรัฐบาลสู่ชุมชน

เป้าหมาย

ชุมชนมีศักยภาพบนพื้นฐานความรู้ทางวิชาการอย่างยั่งยืนโดยเชื่อมโยงสู่กระบวนการเรียนการสอนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Realzeitverlufe beim hausarbeit-agentur.com verfassen von summaries, wegbeschreibungen und geschftsbriefen

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.