ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 แนวปฏิบัติในการให้บริการวิชาการ

ส่วนที่ 3 การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 4 แนวปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ 5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการแก่สังคม