งานบริการวิชาการฯร่วมโครงการผืนป่าพระบารมี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมโครงการผืนป่าพระบารมี ปลูกป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็ดพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการเปิด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้พระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการให้นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้โดยรอบภายในมหาวิทยาลัยเดือนละ 100 ต้น เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,200 ต้น เพื่อถวายเป็นผืนป่าพระบารมีต่อไป ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ประชาชน และห้างเซ็นทรัล พลาซา สุราษฎร์ธานี ณ บริเวณด้านหลังศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts