คู่มือบริการวิชาการ

  • Version
  • Download 110
  • File Size 934.40 KB
  • File Count 1
  • Create Date September 13, 2016
  • Last Updated September 13, 2016

คู่มือบริการวิชาการ

คู่มือการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นโดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดยร่วมมือกับคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานการให้บริการทางวิชาการตามพันธกิจและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ซึ่งรายละเอียดในคู่มือประกอบด้วย แนวปฏิบัติในการให้ บริการทางวิชาการ การสำรวจความต้องการของชุมชน เพื่อกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การจัดทำข้อเสนอโครงการ แนวปฏิบัติ การเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินงาน การประเมินโครงการบริการทางวิชาการ การบูรณาการกับการเรียนการสอนและการ และการ จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ