DAS อบรมครู ตชด.หวังพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันที่ ๗-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพ การศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ กำหนดจัดอบรมครู ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานขึ้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts