โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

งบประมาณ 270,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , บ้านทุ่งตาหนอน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา ต.ค. 2555 – ก.ย. 2556

การบูรณาการ

  • การสอน มี
  • การวิจัย –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 077-355683

Similar Posts