โครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชน

โครงการ
    โครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชน

งบประมาณ
    30,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     โรงเรียนในเขต ตำบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ต.ค.55- ก.ย.56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อาจารย์ พรรษา หวานบุญ

Similar Posts