อบรมเชิงปฏิบัติการทางฟิสิกส์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

โครงการ
    อบรมเชิงปฏิบัติการทางฟิสิกส์สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

งบประมาณ
    53,650 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     25-26 ก.ค. 56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.กานต์ธิดา บุญมา 089-6502582

Similar Posts