หลักสูตรการจัดทำ E-BOOK เพื่อการศึกษา

สาระสำคัญของหลักสูตร

E-Book เป็นสื่อ Electronic ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน การผลิตสื่อ Electronic และเทคนิคการผลิตสื่อ E-Book ในรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจ จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เหมาะกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

วัตถุประสงค์

  • เพื่อพัฒนาความรู้ในการผลิตสื่อ E-Book แก่บุคลากรทางการศึกษา
  • เพื่อปฏิบัติการผลิตสื่อ E-Book ให้สามารถนำไปใช้ได้จริงในโรงเรียน

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

  • ความรู้เกี่ยวกับสื่อ Electronic
  • ปฏิบัติการผลิตสื่อ E-Book
  • ปฏิบัติการเรียนรู้โปรแกรมพื้นฐานสำหรับ E-Book เช่น I love Library, FlipAlbum, Desktop Author
  • เทคนิคการเรียบเรียงเค้าโครงเเละเนื้อหา

รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตรการจัดทำ E-BOOK เพื่อการศึกษา

Similar Posts