หลักสุตรการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียน

สาระสำคัญของหลักสูตร

ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ การจัดและให้บริการห้องสมุดของโรงเรียนให้น่าสนใจและถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานของห้องสมุด จึงเป็นความสำคัญอีกอย่างที่สามารถสร้างการเรียนรู้และดึงดูดครูและนักเรียนให้เข้ามาใช้บริการห้องสมุด เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ในการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียนของครูบรรณารักษ์
  • เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน 

เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียน
  • มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน
  • เทคนิคการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียน
  • เทคนิคการซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ
  • การจัดห้องสมุดมีชีวิต (Live library)

รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตรการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียน

Similar Posts