ร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยมี ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานการประชุม

ในวันนี้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรับผิดชอบโครงการทั้งสิ้น 15 โครงการ ครอบคลุม 34 โรงเรียน ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และ จ.ชุมพร ทั้งนี้โครงการการพัฒนาฉันเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการสอนแบบเปิด ซึ่งจัดขึ้นที่โรงเรียนคลองนามิตรภาพ 201 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 ของโรงเรียนในภาคใต้ตอนบนที่คณะอนุกรรมการอำนวยการจาก สกอ. จะมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ

พี่น้องครับ วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำทุกสรรพวิชาที่เรามีเข้าสู่ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลายมิติ ดังที่ได้ตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง “SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน”

เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน/ภาพ
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น

Similar Posts