มรส.รวมสรรพกำลังหัวกะทิครั้งยิ่งใหญ่ จัดอบรมปฏิบัติการจัดทำแผนฯ ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานบริการวิชาการ

ผู้บริหารมรส.ต่อคิวจับไมค์อบรมเชิงปฏิบัติการ เชื่อมั่นยกระดับศักยภาพด้านการพัฒนาท้องถิ่น การบูรณาการศาสตร์ พร้อมสร้างความเข้าใจระเบียบการจ่ายงบประมาณ ด้านอธิการบดีชูศาสตร์พระราชา “เข้าใจตนเอง เข้าถึงตนเอง ค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหา”

วันนี้ เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานและการจัดทำจุลสารบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2563 ณ ประสานสุข วิลลา บีช รีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้คณะทำงานได้ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยโดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากคณะต่าง ๆ ผู้มีพันธกิจดำเนินงานบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นร่วมเดินทางด้วย เช่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา

โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการเเทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวว่า วันนี้ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของรัชกาลที่ 10 มาอภิปรายเชิงอบรมปฏิบัติการ โดยมีใจความว่า การมีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง การมีพื้นฐานชีวิตที่ดีและเข้มแข็ง การมีอาชีพมีงานทำ และการเป็นพลเมืองที่มีระเบียบวินัย นอกจากนี้ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาคือ 1.เข้าตนเอง คนในชุมชนค้นหาความจริงใจในชุมชน : ทุน ทรัพยากรศักยภาพชุมชน ปัญหาและแนวทางการแก้ไข 2. เข้าถึงตนเองด้วยการนำเอาความจริงที่ได้มาวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบใช้หลักเหตุผลทั้งด้านประสบการณ์และวิชาการ และ 3. ค้นพบแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยใช้ทุนและศักยภาพที่มี(การจัดการตนเอง) นอกจากนี้ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ ได้บรรยายเรื่องการบูรณาการงานบริการวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอน สู่การสร้างวิศวกรสังคม

ด้าน ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ งัดไม้เด็ด TWO WAY COMMUNICATION เปิดโอกาสให้อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมได้ผลัดเปลี่ยนกันชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน กระบวนการ บูรณาการศาสตร์และการบริหารจัดการหลักสูตรให้ตอบโจทย์กับความต้องการของชุมชน

ในส่วนของการให้ความรู้เรื่องการเบิกจ่ายเงินและงบประมาณ ซึ่งเป็นประเด็นร้อนแรงที่ผู้เข้าร่วมรับการอบรมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะมีการยกมือซักถามอภิปรายตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้รับหน้าที่ให้ความรู้ความเข้าใจ และละลายความเข้าใจผิด คือคุณภุมรี ก้องศิริวงศ์ ผู้อำนวยการกองคลัง โดยบรรยากาศสร้างความสนุกสนานและเป็นกันเอง และที่สำคัญคณาจารย์ได้รับความรู้ความเข้าใจแนวทางปฏิบัติและระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกต้อง

Similar Posts