มรส. ดันสินค้าชุมชน (OTOP) สนับสนุนสู่มาตราฐานระดับประเทศ เน้นขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนของคนในชุมชน

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP กลุ่มชุมชน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นการร่วมมือกันของงานบริการวิชาการ มรส.กับชาวบ้านชุมชนขุนทะเล ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักจัดการทรัพย์สินในด้านสถานที่จำหน่ายโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าสถานที่ เพื่อเน้นขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น

     ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มีความสุขอิ่มอกอิ่มใจทุกครั้งที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่สร้างจากความร่วมมือของชาวบ้านในชุมชน ยินดีที่จะสนับสนุนงานฝีมือเพื่อให้เงินได้หมุนเวียนในชุมชนท้องถิ่น เป็นการสร้างมูลค่าทางจิตใจของผู้ซื้อ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรที่มี่อยู่ในชุมชนอย่างครบวงจร

     ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เผยว่า เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจมหาวิทยาลัยในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่นมหาวิทยาลัยจึงลงพื้นที่ให้ความรู้ตามศาสตร์ต่าง ๆ ที่ มหาวิทยาลัยฯ มีแก่ชุมชนช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาดการกระจายสินค้าไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน อาหารสดปลอดสารพิษ ซึ่งจะมีจำหน่ายในส่วนของศูนย์สินค้า OTOP ตลาดนัดราชภัฏในทุกวันพุธและวันอาทิตย์ ส่วนผู้ที่สนใจสินค้าสามารถสั่งได้ตามแบบที่ต้องการ ที่สำคัญในอนาคตเราจะเดินหน้ากันต่อไปอย่างต่อเนื่องในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”

นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก เขียนข่าว
นายสมยศ นุ่นจำนงค์ ถ่ายภาพ
โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร

Similar Posts