พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับพนักงานบริการด้านท่องเที่ยว

โครงการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับพนักงานบริการด้านท่องเที่ยว

งบประมาณ
60,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
สำนักวิทยบริการฯ

ระยะเวลา
ม.ค. – ก.พ. 2557

การบูรณาการ

การสอน มี
การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
ศูนย์ภาษา 077-226003-750