บริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์

โครงการ
    บริการวิชาการด้านคณิตศาสตร์

งบประมาณ
    73,500 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     อาคารทีปังกรรัศมีโชติ และศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     27-28 ส.ค. 2556

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.กันญารัตน์ หนูชุม 083-5922215

Similar Posts