นิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ครั้งที่ 1

โครงการ
    นิทรรศการศิลปะคณาจารย์ ครั้งที่ 1

งบประมาณ
    79,850 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ศาลาเรือนแก้ว คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ

ระยะเวลา
     18-20 ธ.ค. 55

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    นายธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ 081-0832404

Similar Posts