งานบริการวิชาการฯจับมือสถาบันวิจัยฯ – สำนักศิลปะฯร่วมจัดโครงการจัดการความรู้ หวังบูรณาการตามพันธกิจมรส.

…..​ผช.เผยอยากขับเคลื่อนองคาพยพในทิศทางเดียวกัน ตั้งเป้าผลของโครงการต้องเกิดการพัฒนากระบวนการบูรณาการตามพันธกิจ เพื่อเป็นต้นแบบและแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่น
​…..​เมื่อเวลา 13.00 น. (4 มกราคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมพุทธทาส ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีรศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้ ได้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมโครงการและรับฟังการบรรยายในหัวข้อมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดินโดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ที่ปรึกษาอธิการบดี และ ดร.วัฒนา รัตนพรหม วิทยากร ผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านแนวทางการจัดการความรู้
…..​รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ให้ความเห็นว่า ปัญหาสำคัญที่มหาวิทยาลัยเผชิญอยู่ในขณะนี้คือสภาวะที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยแยกส่วนการทำงานตามพันธกิจของตนโดยไม่ได้คำนึงถึงเป้าหมายและทิศทางหรือกระบวนการที่ร่วมกันผสมผสานเป็นองค์รวมจึงเกิดความซับซ้อนซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรง ดังนั้น โครงการฯในวันนี้จึงเป็นเครื่องมือและแนวทางอย่างหนึ่งในการบูรณาการหลอมรวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นกลไก ชับเคลื่อนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ชาติ
…..​ด้าน ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า “โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดทำขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เนื่องมาจากกระบวนการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานในปัจจุบันนี้เกิดความซับซ้อนและไม่ได้เชื่อมโยงต่อกัน ทำให้เกิดผลการดำเนินงานที่ไม่ครอบคลุมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้นงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จึงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพร้อมด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อค้นหาแนวทางและวิธีการในการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ 3 หน่วยงานผนึกสรรพกำลังร่วมกันจัดโครงการโดยมีเป้าหมายในการบูรณาการรวมพันธกิจให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อได้มาซึ่งองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกมิติ
…..​โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการและงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2561 โดยวันที่ 5 และวันที่ 6 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจะเดินทางไปร่วมทำกิจกรรมตามกำหนดการ ณ ขนอมคาบาน่า บีช รีสอร์ท จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการบูรณาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม

อาซีด ทิ้งปากถ้ำ ภาพ
เยาวลักษณ์ กากแก้ว รายงาน
ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Similar Posts