งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส.เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 หวังบรรลุตามพระราชปณิธาน

เมื่อเวลา 11.00 น. (12 พฤษภาคม 2563) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานแผนแม่บทโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 ณ ห้องประชุมงานบริการวิชาการฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม

จากเหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้เมื่อพฤศจิกายน 2531 เกิดการพังทลายของดินบริเวณยอดเขาและเชิงเขา กระแสน้ำพัดต้นไม้ หิน ทรายและวัสตุอื่นๆ ไหลปะทะบ้านเรือน และทับถมเรือกสวนไร่นาของราษฎรบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธนี เสียหายเป็นจำนวนมาก สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชมารึ กรมพระศรีสว่างควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงมีพระดำริจะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ประสบอุทกภัยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งอนุรักษ์ธรรมชาติที่มีอยู่เดิม และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมกับปลูกฝังค่านิยมให้กับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนให้มีจิตสำนึกรักธรรมชาติและช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้คงอยู่เป็นมรดกสู่รุ่นหลาน

เพื่อให้การบริการจัดการโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 8 บรรลุตามพระราชปณิธาน ตอบสนองความต้องการของพื้นที่

Similar Posts