คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน

โครงการ
   คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน

งบประมาณ
    15,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ต.ค.55- ก.ย.56

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อาจารย์ วรรณา กุมารจันทร์

Similar Posts