โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

fiber-love

“สายใยรักแห่งครอบครัว” เป็นโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่มีพระ ประสงค์ให้ประชาชนมีครอบครัวที่อบอุ่นโดยเริ่มจากสุขภาพ อนามัยแม่ลูก ด้วยการเสริมสร้างความรักและความผูกพัน ในครอบครัวให้แม่มีเวลาเลี้ยงดูบุตรและเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่ ดังคำขวัญพระราชทาน “นมแม่คือหยดแรกของสายใย รักแห่งครอบครัว” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ส่งเสริมด้านการผลิตอาหารแก่ครอบครัวให้ได้รับประทาน ครบตามหลักโภชนาการ และอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ของ สมาชิกตามแนวทางการส่งเสริมการทำการเกษตรทฤษฎี ใหม่ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเป็นมาของโครงการ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงเห็น ว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมของไทย ทำให้สมาชิกในครอบ ครัวต้องออกไปประกอบอาชีพนอกบ้านและภาวะรัดตัวใน การทำงาน ทำให้การดูแลสมาชิกในครอบครัวถูกละเลย จึง ควรมีการส่งเสริมให้ครอบครัวมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ ดูแลครอบครัวและให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น รวมถึงการ ส่งเสริมสถานรับเลี้ยงเด็กและผู้ดูแลเด็กให้ได้รับความรู้ อย่างถูกวิธี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ได้ น้อมนำหลักการมาดำเนินการ ตามพระราชบัณฑูร โดยทรง เริ่มจากโครงการ “สายใยรักจากแม่สู่ลูก” โดยทรงเน้นในเรื่องของแม่และเด็ก และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเป้าหมายหลักของโครงการฯ ในเบื้องต้นและมีการดำเนินการเป็นโครงการ ตัวอย่างในเขตพระราชฐานจากนั้นก็ขยายขอบเขตกว้างขวางขึ้น และครอบคลุมถึงงานต่างๆ ในอนาคตที่จะส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและมั่นคง สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อโครงการ “สายใยรักแห่งครอบครัว” โดยพระราชทานความหมายว่า “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” หมายถึง “สายใยรักของพ่อ-แม่ และลูกที่อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวและมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ออกจะเป็นแค่สายใยรักของแม่กับลูก หรือของพ่อกับลูกก็ไม่ได้ เพราะถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปครอบครัวก็จะไม่สมบูรณ์ พระกษีรธารา ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาฯ ประทานแด่พระโอรสหรือนมแม่ที่ให้กับลูก เหมือนกับหยดน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับลูกด้วยความรัก ความห่วงใย ตลอดจนความอบอุ่นและมั่นคงของสถาบันครอบครัว จะทำให้เด็กมีสุขภาพกายและใจที่ดี และเมื่อเติบใหญ่เด็กชายและเด็กหญิงเหล่านั้นก็จะเป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูก ๆ ในรุ่นต่อ ๆ ไปเป็นวัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้น ถ้าได้มีการสนับสนุนให้มีสายใยรักแห่งครอบครัวที่ดีแล้วย่อมเป็นหลักประกันได้ว่าสังคมไทยในอนาคตจะมีแต่เยาวชนที่มีคุณภาพ และมีความสามารถที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าถาวรสืบไป”

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในบริเวณพื้นที่ตำบลขุนทะเลมีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้แนวคิดสายใย รักแห่งครอบครัวเป็น แกนในการขับเคลื่อน
 2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
 3. เพื่อพัฒนาครอบครัวให้อบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง

ความสำคัญของการวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะมหาวิทยาลัยที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามและตราประจำมหาวิทยาลัย สำนึกในพระ มหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ อย่างหาที่สุดมิได้จึงขอน้อมนำเอาแนวพระราชดำริต่างๆ มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของชุมชนท้องถิ่น ให้ชุมชนท้องถิ่นมีองค์ความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ โครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในครอบครัว ชุมชนสังคม ให้มีความอบอุ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลขุนทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้คุณภาพชีวิตประชากร ในเขตพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทซึ่งกำลังพัฒนาสู่ความเป็นเมืองถ้าชุมชนไม่สามารถเรียนรู้ และพร้อม รับการเปลี่ยนแปลงอาจนำไปสู่สังคมแบบต่างคนต่างอยู่ เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่เคยเอื้ออาทรอาจตกเป็นทาสของการแบ่งแย่งแข่งขัน รับเอาวัฒนธรรมที่เป็นแบบเมืองใหญ่เข้ามาจนไม่สามารถต้านได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย สุดท้ายครอบครัวอ่อนแอขาดภูมิคุ้ม กันที่ดี จึงได้นำเอาแนวทางและหลักการสายใยรักแห่งครอบครัว มาเป็นแนวทางในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคมพัฒนาสร้างการเรียนรู้ ในเขตเทศบาลตำบล ขุนทะเลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการเอื้ออาทรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็น สถาบันทางวิชาการจะเป็นแกนหลักในการประสานและเชื่อมภาคีเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการพัฒนาในพื้นที่ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยการจัดเวทีเรียนรู้สายใยรักแห่งครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลขุนทะเล ทั้ง 10 หมู่บ้าน ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้

 1. หมู่ที่ 1 บ้านนิคม
 2. หมู่ที่ 2 บ้านท่าอู่
 3. หมู่ที่ 3 บ้านดอนเกลี้ยง
 4. หมู่ที่ 4 บ้านควนยูง
 5. หมู่ที่ 5 บ้านซอยสิบ
 6. หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเสียน
 7. หมู่ที่ 7 บ้านใหม่นิคม
 8. หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ
 9. หมู่ที่ 9 บ้านภูธรอุทิศ
 10. หมู่ที่ 10 บ้านใหม่จัตวา