โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

quality-education-queen

“ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” เป็นโครงการที่จัดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งประสบกับความขาดแคลนในหลาย ๆ ด้านให้ได้รับการ ศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับอย่างถูกต้อง ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในวิชาการอย่างดี พร้อมที่จะไปศึกษาต่อใน ระดับสูง ต่อไปได้เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ และช่วยให้ครู ตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งไม่ได้มีอาชีพครูโดยตรงทำหน้า ที่ครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเป็นมาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

50 ปีมาแล้ว ที่หมู่ลาดตระเวนชายแดนและตำรวจพลร่ม เข้าไปในหมู่บ้านชาเขา และได้พบเห็นว่าไม่มีใครพูดภาษา ไทยได้ และแม้ว่าจะมีเด็กวัยเรียนจำนวนมากไม่มีใครพูด ภาษาไทยได้ แต่ก็ไม่มีใครไปจัดตั้งโรงเรียนในหมู่บ้านเหล่า นั้น หากปล่อยทิ้งไว้อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศได้ ดังนั้นตำรวจตระเวนชายแดนจึงริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนชาวเขา และประชาชนห่างไกลคมนาคมขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2499 เพื่อสอนให้เด็กชาวเขาและประชาชนใน ถิ่นทุรกันดาร ได้เรียนรู้ภาษาและขนบธรรมเนียมประเพณี ของไทย เป็นสื่อกลางในการสร้างความคุ้นเคยและไว้วางใจ ให้เกิดขึ้นระหว่างชาวบ้านและตำรวจตระเวนชายแดน อัน เป็นแนวทางของการพัฒนาที่ถาวรและนำไปสู่การพัฒนาใน ด้านอื่นๆ ต่อไป ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงได้พระราชทาน พระราชทรัพย์สร้าง โรงเรียน มีอาคารเรียนถาวร สื่ออุปกรณ์ การเรียนต่างๆ ทำให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีความ เจริญก้าวหน้าขยายออกไปในอีกหลายพื้นที่โรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดนในความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยมหา วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบโครงการส่งเสริม คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ในเขตพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี จำนวน 10 โรงเรียน ดังนี้

  1. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนสันตินิมิตร
  2. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านพันวาล
  3. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี
  4. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง
  5. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนสิริราษฎร์
  6. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร
  7. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านกอเตย
  8. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านยางโพรง
  9. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านคลองวาย
  10. โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนเทคนิคมีนบุรีอนุสรณ์