กลุ่มงานสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ

   – โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ตชด.
   – โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
   – โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
   – โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว