กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

 –  งานแผนงานบริการวิชาการ
 –  งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 –  งานประกันคุณภาพการศึกษา
 –  งานบริหารความเสี่ยง