กลุ่มงานจัดการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  – งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  – งานบริการด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์
  – งานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ออกแบบสื่อสารสนเทศ