กลุ่มงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

  – งานร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชนท้องถิ่น
  – งานให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
  – งานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ