กลุ่มงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

  – งานร่วมกิจกรรมสำคัญของชุมชนท้องถิ่น
  – งานให้บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
  – งานลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

Upon completion, those auto-generated documents will show up in thesis writing help to https://prothesiswriter.com your google drive, and a convenient e-mail with links will be sent to you