กลุ่มงานบริการวิชาการแก่สังคม

  – งานขับเคลื่อน SRU Model
  – งานประเมินหน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  – งานโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
  – งานจัดทำเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  – งานจัดนิทรรศการบริการวิชาการ

Some facebook pages showed children as https://www.trymobilespy.com/ young as 4 and 5, according to foxnews’ research