แผนกลยุทธ์ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2555-2559


Download7
Stock
File Size862.00 KB
Create DateSeptember 13, 2016
Download

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นได้บริหารภายใต้นโยบายและแนวทางพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) รวมทั้งแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2552-2554 มาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้สิ้นสุดการดำเนินงาน ตามนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผน กลยุทธ์ ดังกล่าวแล้ว ประกอบกับนโยบายและแนวทางในระดับมหาวิทยาลัยและระดับมหภาคที่เกี่ยวข้อง มีความชัดเจนขึ้น ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจ แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการทบทวนนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ ของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคี เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม 2555 ผลการดำเนินการผ่านกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์แล้วได้ถูกกำหนดเป็นแผนกลยุทธ์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารฉบับนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *