มหกรรมแสดงผลงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ    มหกรรมแสดงผลงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ   533,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     ศูนย์บูรณาการฯ ระยะเวลา     ต.ค. 56 – ก.ย. 57 การบูรณาการ     การสอน –   

Read more

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โครงการ    สายใยรักแห่งครอบครัว งบประมาณ   230,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     ตำบลขุนทะเล ระยะเวลา     ต.ค. 56 – ก.ย. 57 การบูรณาการ     การสอน มี   

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการ    อนุรักษ์พันธุกรรมพืช งบประมาณ   317,800 บาท สถานที่ดำเนินงาน     มรส. , บ้านทุ่งตาหนอน อ.พนม ระยะเวลา     ต.ค. 56 – ก.ย. 57 การบูรณาการ     การสอน

Read more

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ    เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ   80,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     มรส. , ต.ขุนทะเล ระยะเวลา     ต.ค. 56 – ก.ย. 57 การบูรณาการ     การสอน

Read more

โครงการบริการวิชาการตามคำร้องขอ

โครงการ    บริการวิชาการตามคำร้องขอ งบประมาณ   – บาท สถานที่ดำเนินงาน     สำนักวิทยบริการฯ ระยะเวลา     ต.ค. 2556 – ก.ย. 2557 การบูรณาการ     การสอน – 

Read more

โครงการภาษาอังกฤษเพื่องานบริการห้องสมุด

โครงการ    ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการห้องสมุด งบประมาณ   29,800 บาท สถานที่ดำเนินงาน     สำนักวิทยบริการฯ ระยะเวลา     ม.ค. – ก.พ. 2557 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย

Read more

การใช้ฐานข้อมูล ThaiLIS

โครงการ    การใช้ฐานข้อมูล ThaiLIS งบประมาณ   53,400 บาท สถานที่ดำเนินงาน     สำนักวิทยบริการฯ ระยะเวลา     ม.ค. – ก.ย. 2557 การบูรณาการ     การสอน มี   

Read more

โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e–Learning (eDL–square) ระยะที่ 2

โครงการ    โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e–Learning (eDL–square) ระยะที่ 2 งบประมาณ   45,200 บาท สถานที่ดำเนินงาน     สำนักวิทยบริการฯ ระยะเวลา     ม.ค. – ก.พ. 2557

Read more

ส่งเสริมศักยภาพด้านไอทีแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการ    ส่งเสริมศักยภาพด้านไอทีแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี งบประมาณ   34,200 บาท สถานที่ดำเนินงาน     สำนักวิทยบริการฯ ระยะเวลา     ม.ค. – ก.พ. 2557 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย

Read more

พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่

โครงการ    พัฒนาทักษะการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ งบประมาณ   45,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     สำนักวิทยบริการฯ ระยะเวลา     ม.ค. – ก.พ. 2557 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย

Read more