โครงการประชาสัมพันธ์

โครงการ    โครงการประชาสัมพันธ์ งบประมาณ    150,000  บาท สถานที่ดำเนินงาน     ศูนย์บูรณาการฯ ระยะเวลา     ต.ค. 55 – ก.ย. 56 การบูรณาการ     การสอน

Read more

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โครงการ    โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว งบประมาณ    300,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     ตำบลขุนทะเล ระยะเวลา     ต.ค. 55 – ก.ย. 56 การบูรณาการ     การสอน

Read more

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการ    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งบประมาณ    270,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     มรส. , บ้านทุ่งตาหนอน อ.พนม ระยะเวลา     ต.ค. 55 – ก.ย. 56 การบูรณาการ  

Read more

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ    โครงการเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ    200,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     มรส. , ต.ขุนทะเล ระยะเวลา     ต.ค. 55 – ก.ย. 56 การบูรณาการ    

Read more

โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการ    โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน งบประมาณ    600,600 บาท สถานที่ดำเนินงาน     โรงเรียน ตชด. ในสังกัด กก.ตชด. 41 ระยะเวลา     ต.ค. 55 – ก.ย. 56

Read more

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการ    กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาให้กับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ    33,600 บาท สถานที่ดำเนินงาน     ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี ระยะเวลา     17-19 ก.ค. 56 การบูรณาการ     การสอน

Read more

กิจกรรม : การเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ e – Learning

โครงการ    กิจกรรม :  การเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนระบบ e – Learning งบประมาณ    33,200 บาท สถานที่ดำเนินงาน     อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการฯ ระยะเวลา     25-26 เม.ย.

Read more

กิจกรรม : การเขียนเอกสารอ้างอิงสำหรับผลงานทางการ

โครงการ    กิจกรรม :  การเขียนเอกสารอ้างอิงสำหรับผลงานทางการ งบประมาณ    33,200 บาท สถานที่ดำเนินงาน     อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการ ระยะเวลา     17 ก.ค. 56 การบูรณาการ     การสอน

Read more

โครงการราชภัฏวิชาการ (การเผยแพร่ผลงานทางการพยาบาล)

โครงการ    โครงการราชภัฏวิชาการ (การเผยแพร่ผลงานทางการพยาบาล) งบประมาณ    30,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     โรงเรียนในเขต ตำบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี ระยะเวลา     ต.ค.55- ก.ย.56 การบูรณาการ     การสอน – 

Read more

คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน

โครงการ   คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพผู้สูงอายุติดบ้าน งบประมาณ    15,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทะเล จ.สุราษฎร์ธานี ระยะเวลา     ต.ค.55- ก.ย.56 การบูรณาการ     การสอน มี 

Read more