หลักสูตรการเตรียมความพร้อมของนักปกครองท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน

สาระสำคัญของหลักสูตร ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่เวทีประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ให้เหมาะกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและพัฒนารูปแบบ การบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนสำคัญที่สุดขององค์กร คือ ผู้บริหาร ดังนั้น ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความสามารถและวิสัยทัศน์ในการจัดการท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงาน เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline)

Read more

หลักสูตร วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)

สาระสำคัญของหลักสูตร วิทยากรกระบวนการ คือ บุคคลที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุม หรือดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างสร้างสรรค์ บุคคล ผู้นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ แต่เป็นผู้ที่มีความสามารถ ในการจัดกระบวนการ ควบคุมกระบวนการประชุม ตั้งแต่ต้นจนจบ ให้สามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่จะมีหน้าที่ในการเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นพี่เลี้ยงและกระตุ้น ให้ผู้เข้าร่วมประชุมหรือร่วมฝึกอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อเรียนรู้เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการ  เนื้อหาหลักสูตร

Read more

หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

สาระสำคัญของหลักสูตร ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นภาษาที่นิยมใช้ในวงการทหารเพื่อกำหนดแนวทางการรบสู่เป้าหมาย คือ ชัยชนะในสงครามนั้นๆ เสมือนกับองค์กรหรือหน่วยงานก็เช่นเดียวกัน เป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องวางแผนยุทธศาสตร์อย่างแยบยลเพื่อเป้าหมายคือความสำเร็จสูงสุดขององค์กรนั้นๆ วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อฝึกปฏิบัติกระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) กระบวนการและความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์องค์กร เครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เทคนิคการวิเคราะห์องค์กร ปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

Read more

หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

สาระสำคัญของหลักสูตร การสื่อสารด้วยเอกสารหรือหนังสือราชการถือเป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของการติดต่อราชการของหน่วยงานราชการ การสื่อสารที่ดี และสามารถเข้าใจได้ง่าย กะทัดรัด มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานธุรการและสารบรรณของหน่วยงาน เพื่อให้ การติดต่อสื่อสารด้วยหนังสือราชการของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านธุรการของ หน่วยงานจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเทคนิคการเขียนหนังสือราชการแก่ผู้รับผิดชอบงานธุรการหน่วยงาน เพื่อพัฒนาความรู้ในงานธุรการและสารบรรณ เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานหนังสือราชการ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ รายละเอียดทั้งหมด

Read more

หลักสูตรการจัดทำ E-BOOK เพื่อการศึกษา

สาระสำคัญของหลักสูตร E-Book เป็นสื่อ Electronic ที่สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน การผลิตสื่อ Electronic และเทคนิคการผลิตสื่อ E-Book ในรูปแบบใหม่ๆที่น่าสนใจ จะสามารถเข้าถึงการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เหมาะกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความรู้ในการผลิตสื่อ E-Book แก่บุคลากรทางการศึกษา เพื่อปฏิบัติการผลิตสื่อ E-Book

Read more

หลักสุตรการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียน

สาระสำคัญของหลักสูตร ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารและการเรียนรู้ การจัดและให้บริการห้องสมุดของโรงเรียนให้น่าสนใจและถูกต้องตามหลักวิชาการ และมาตรฐานของห้องสมุด จึงเป็นความสำคัญอีกอย่างที่สามารถสร้างการเรียนรู้และดึงดูดครูและนักเรียนให้เข้ามาใช้บริการห้องสมุด เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ ได้อย่างแท้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ในการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียนของครูบรรณารักษ์ เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้มาใช้บริการห้องสมุดโรงเรียน  เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียน มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน เทคนิคการจัดและให้บริการห้องสมุดโรงเรียน เทคนิคการซ่อมบำรุงรักษาหนังสือ การจัดห้องสมุดมีชีวิต

Read more

หลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

สาระสำคัญของหลักสูตร ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นภาษาที่นิยมใช้ในวงการทหารเพื่อกำหนดแนวทางการรบสู่เป้าหมาย คือ ชัยชนะในสงครามนั้นๆ เสมือนกับองค์กรหรือหน่วยงานก็เช่นเดียวกัน เป้าหมายสูงสุด คือ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานหรือองค์กรต้องวางแผนยุทธศาสตร์อย่างแยบยลเพื่อเป้าหมายคือความสำเร็จสูงสุดขององค์กรนั้นๆ วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อฝึกปฏิบัติกระบวนการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) กระบวนการและความสำคัญของแผนยุทธศาสตร์องค์กร เครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร เทคนิคการวิเคราะห์องค์กร ปฏิบัติการทำแผนยุทธศาสตร์องค์กร

Read more

หลักสูตรการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กประถมศึกษา

สาระสำคัญของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ครูสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากการอบรมไปผลิตสื่อเพื่อใช้ ประกอบการสอนได้ง่ายๆ ด้วยเทคนิคและทักษะรูปแบบต่างๆที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดให้ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมทักษะการผลิตสื่อแก่ครูผู้สอน เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีความน่าสนใจ เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ความรู้เกี่ยวสื่อการสอนและการผลิตสื่อการสอน ปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน เช่น สื่อ Multimedia, Pop-up, 3D, Model

Read more

หลักสตูรการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

สาระสำคัญของหลักสูตร เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับครูสอนเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียน ซึ่งครูและผู้ดูแลเด็กสามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากการอบรมไปผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเด็กได้ง่ายๆ ด้วยเทคนิคและทักษะรูปแบบต่างๆที่วิทยากรผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดให้ เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้การผลิตสื่อพัฒนาการเด็กแบบง่าย เพื่อเรียนรู้พัฒนาการของเด็กเล็ก  เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ความสำคัญของสื่อกับการพัฒนาการของเด็ก ปฏิบัติการจัดทำสื่อการสอน เช่น หุ่นมือ, โรงละครเล็ก, การพับกระดาษ รายละเอียดทั้งหมด  หลักสูตรการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

Read more

หลักสูตรการจัดทำแผนชุมชน

สาระสำคัญของหลักสูตร แผนชุมชนเป็นเครื่องมือสำหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (Community-based-development) ซึ่งเป็นการพัฒนาที่จะตอบสนอง ต่อปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้ตรงตามความต้องการของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อเรียนรู้เครื่องมือในการจัดทำแผนชุมชน เพื่อฝึกกระบวนการการจัดทำแผนชุมชน เนื้อหาหลักสูตร (Course Outline) กระบวนการและความสำคัญของแผนชุมชน เครื่องมือที่สำคัญในการจัดทำแผนชุมชน ปฏิบัติการทำแผนชุมชน รายละเอียดทั้งหมด หลักสูตรหลักสูตรการจัดทำแผนชุมชน

Read more