มรส.จัดโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการให้บริการฯ

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เดินทางมาร่วมโครงการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมและการให้บริการของนักจัดการยานพาหนะและตำรวจมหาวิทยาลัย ณ โกลเด้นบีช รีสอร์ท อ่าวนอง อ.เมืองฯ จ.กระบี่ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากร พัฒนาทักษะการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี …..แม้ฝ่ายจัดการยานพาหนะและตำรวจมหาวิทยาลัยจะมีจำนวนบุคลากรไม่มากเหมือนหน่วยงานอื่น แต่ทั้งสองหน่วยงานมีภาระงานสำคัญในการดูแลพี่น้องของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นปกติสุข ดังนั้นจึงเป็นหน่วยสำคัญของการพามหาวิทยาลัยก้าวไปข้างหน้าไม่น้อยหน้าหน่วยอื่นๆ …..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะเสริมศักยภาพความเข้มแข็งในทุกภาคส่วน เพื่อให้พร้อมกับนโยบายในการทำงานเพื่อท้องถิ่นอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้สมกับที่เราได้ให้คำสัญญากับสังคมไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

Read more

สาขาวิชา รปศ. จัดสัมมนาใหญ่ 24 โครงการเพื่อแผ่นดินตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

…..ว่าที่บัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์สุดประทับใจทำโครงการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแท้จริง เผย เห็นรอยยิ้มเยาวชนของชาติดีใจที่มีสื่อการเรียนการสอนเสริมสร้างสติปัญญา ด้าน ดร.พลกฤต ตอกย้ำคุณค่าของบัณฑิต รปศ.ต้องเป็น “ผงธุลีที่มีค่าต่อแผ่นดิน” …..เมื่อเวลา 09.00 น. (30 มีนาคม 2561) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาภายใต้ชื่อ 24 โครงการเพื่อแผ่นดินซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการประเมินโครงการของนักศึกษา ณ

Read more

มรส.ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มองค์กรการเกษตรเพื่อเข้ารับการสนับสนุนเป็นพื้นที่ศึกษาและพัฒนาด้านการเกษตร

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี ได้ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกลุ่มองค์กรการเกษตรเพื่อเข้ารับการสนับสนุนเป็นพื้นที่ศึกษาและพัฒนาด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี …..ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้มหาวิทยาลัยนำผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติกับเกษตรกร ทั้งนี้จากการประชุมเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมได้มอบหมายให้สภาเกษตรกรคัดเลือกองค์กรเกษตรกรที่มีศักยภาพพร้อมขับเคลื่อนงานสู่การปฏิบัติมานำเสนอผลงาน โดยมีกลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกมา 4 กลุ่ม

Read more

มรส.ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี …..โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด บริษัทประชารัฐ โดยมีการรับฟังปัญหา ข้อจำกัด เพื่อถอดบทเรียนการขับเคลื่อนงาน และร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงานในอนาคต ทั้งนี้ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตร แปรรูป

Read more

มหาชนตอบรับล้นหลามวันสตรีสากล ด้านมรส. ยันเอาอยู่ สถานที่จัดกิจกรรม บูธนิทรรศการไม่แออัด สะดวกสบายตามสไตล์มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

…..ฝ่ายประสานงาน เผย ประชาชนให้ความสนใจกิจกรรมร่วมหมื่นคน ทุกบูธจัดจำหน่ายสินค้า และนิทรรศการ คราคร่ำไปด้วยประชาชนและกลุ่มสตรีทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี …..เมื่อเวลา 08.00 น. (7 มีนาคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมและพัฒนาบทบาทสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี

Read more

งานบริการวิชาการฯกอดคอเครือข่ายบริการวิชาการ ลงพื้นที่สวนลุงสงค์ ต.บางใบไม้

…..จัดเวทีสัมมนาความต้องการของชุมชน พร้อมเจาะลึกเรื่อง “มะพร้าว” ผลักดันให้เป็นผลไม้ อัตลักษณ์เมืองสุราษฎร์ ตามข้อเสนอแนะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ …..เมื่อเวลา 11.00 น. (3 มีนาคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมด้วยเครือข่ายบริการวิชาการ ได้แก่

Read more

งานบริการวิชาการฯ เดินทางเพื่อยกระดับการให้บริการวิชาการเเก่ชุมชน

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเพื่อเยี่ยมเยียนและหารือกับ อาจารย์อัจฉริยา สุวรรณสังข์ ผู้ดูแลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เกี่ยวกับแนวทางการบริการวิชาการและพันธกิจท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้และเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อเสนอเป็นสำนักบริการวิชาการฯในอนาคต …..ตลอดระยะเวลาร่วมชั่วโมง เราได้ข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวทางการกำหนดพื้นที่เพื่อระดมสรรพกำลังในการพัฒนา โดยอาศัยความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ โดยให้มหาวิทยาลัยเป็นตัวเชื่อมระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยกันในการบริการวิชาการเพื่อท้องถิ่น อันจะเป็นการสนธิกำลังกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง โดยใช้จุดเด่นของแต่ละมหาวิทยาลัยมาช่วยเหลือพี่น้องในท้องถิ่น

Read more

บริการวิชาการฯ มรส. ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ลงพื้นที่ ร.ร.บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ ผวจ.ชื่นชม ทีมมรส. ทำเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

…..ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เดินชมหน่วยงาน เยือนบูธราชภัฏสุราษฎร์ธานี ยิ้มร่าเผยชอบคนรุ่นใหม่ไฟแรง ด้าน ดร.สมปราชญ์ ประกาศกลางเวทีประชาคมอีกรอบ จังหวัดเคลือนที่ไปที่ใด มรส.จะไปที่นั่น พร้อมนำทุกสรรพกำลังสนองความต้องการของชุมชน …..เมื่อเวลา 07.00 น. (23 กุมภาพันธ์ 2561) คณะทำงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะนิติตศาสตร์

Read more

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมผู้นำทัพงานบริการวิชาการฯ ติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ดุเดือด !

กำกับติดตาม มุ่งหวังให้ทุกหน่วยงานเป็นกลไกผลักดัน ส่งเสริมให้มีการดำเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง ผช.อธิการบดีฯ ติง “คณะใหญ่” ส่งตัวแทนเข้าร่วมไร้เงาผู้รับผิดชอบ ผลการรายงานจึงปล่อยลมเต็มสูบ ตั้งข้อสังเกตผู้บริหารควรเอาใจใส่เพราะเป็นพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน …..เมื่อเวลา 10.00 น. (20 กุมภาพันธ์ 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Read more

บริการวิชาการ มรส. ร่วมหารือกับคณะกรรมการสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ การจัดงานสิทธิของประชาชน และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี การจัดทำเว็ปไซต์แหล่งท่องเที่ยว

. ….วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมกับอาจารย์ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้หารือกับคณะกรรมการสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ เกี่ยวกับการจัดงานสิทธิของประชาชน สิทธิของสตรี โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ลานอเนกประสงค์

Read more