งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมกำกับติดตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อยกระดับการทำบรรจุภัณฑ์ แบรนด์ขุนเลทั้ง 10 หมู่บ้าน

ด้าน UBI โชว์กื๋น เนรมิตแบรนด์ 23 แบบให้เลือก ตอบสนองผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน พร้อมลงพื้นตามแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ …..เมื่อเวลา 10.30 น. (9 สิงหาคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมวางแผนติดตามการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้

Read more

งานบริการวิชาการฯร่วมหารืออาจารย์หลักสูตรภาษาจีน เตรียมเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เล็ง Level upนำผู้เข้าอบรมเยือนแดนมังกร

ด้านคณาจารย์ภาษาจีนเห็นพ้องกลุ่มเป้าหมายนักเรียน และบุคคลทั่วไป หวังยกระดับการทำหลักสูตรระยะสั้น รับหลักการดำเนินโครงการพร้อมเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จปลายเดือน สิงหาคม 2561 นี้ …..เมื่อเวลา 09.00 น. (9 สิงหาคม 2561) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมคณะทำงานเดินทางไปยังสาขาวิชาภาษาจีน ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 5 ปี

…..วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ …..โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจำนวน

Read more

มรส.ลงพื้นที่บ้านสวนมะปราง ร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนภูริน

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปยังพื้นที่น้ำตกภูริน บ้านสวนมะปราง ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อร่วมกับพี่น้องในพื้นที่ในการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนภูริน ระยะ 3 ปี (2562-2564) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้จะได้นำเสนอแผนฯเข้าสู่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน(กรอ.)ต่อไป …..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

Read more

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาสำหรับชาวพม่า

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์การศึกษาสำหรับชาวพม่า (วัดโพธิ์หวาย) เพื่อเยี่ยมชมและร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะสามารถให้การช่วยเหลือได้ โดยศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆลูกหลานชาวพม่าที่เข้ามาขายแรงงานในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคุณครูชาวพม่าเป็นผู้สอน ทั้งนี้สามารถเทียบโอนกับการเรียนในโรงเรียนที่ประเทศพม่าได้ …..ตลอดระยะเวลาร่วม 2 ชั่วโมงที่พวกเราได้มีโอกาสสัมผัสเด็กๆ คุณครู และคณะกรรมการผู้จัดการเรียนการสอน สิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้สึกเหมือนกันคือ ภายใต้ความอัตคัตของค่าใช้จ่ายและความพร้อมทางการศึกษานั้น มีความตั้งใจอันงดงามของความพยายามในการเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองแฝงอยู่ เด็กๆที่นี่อยากเรียนภาษาไทย คุณครูที่นี่อยากมีใบอนุญาตทำงานที่ตรงกับอาชีพ คณะกรรมการอยากมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากลำบาก

Read more

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยมี ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานการประชุม ในวันนี้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สนองพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นวันมงคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด นำโดย ท่านวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้มีการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย และได้พบปะกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จากนั้นในช่วงบ่ายท่านองคมนตรีได้เดินทางไปยังศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา ม.7

Read more

มรส.ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยได้อาสาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาบึงขุนทะเล เพื่อวางแผนและดำเนินการพัฒนาบึงขุนทะเลอย่างเอาจริงเอาจัง นอกจากนี้ยังได้อาสาร่วมกับสภาเกษตรฯ และพาณิชย์จังหวัด ในการสร้างพื้นที่ปลูกผักเพื่อการพาณิชย์ โดยจะได้ประสานพื้นที่แปลงปลูกกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี …..วันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะอาสาในการขับเคลื่อนงานเพื่อท้องถิ่น โดยอาศัยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยความตั้งใจเดียวกันที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ดังที่ได้ให้คำสัญญากับสังคมไว้ว่า เราจะเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน ผู้สร้างแผ่นดินให้เป็นพลัง“SRUมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน“ อาซีด ทิ้งปากถ้ำ รายงาน

Read more

มรส.ร่วมกับสภาเกษตรกรขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวชุมชนบ้านคลองมุย ต.ตะกุกเหนือ

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับผู้แทนจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ผู้แทนจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน และผู้แทนจากสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี เดินทางลงพื้นที่ไปยังบ้านคลองมุย ต.ตะกุกเหนือ อ.วิภาวดี เพื่อพบปะพูดคุยกับแกนนำของชุมชน นำโดยผู้ใหญ่วีนัส ศึกเสือ ผู้ใหญ่บ้าน โดยเป็นไปตามโครงการความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวันนี้เป็นการรับฟังข้อมูลที่กลุ่มต้องการให้มหาวิทยาลัยมาร่วมกันพัฒนา …..ทั้งนี้ทางกลุ่มต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยว การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานที่พักชุมชน รวมทั้งการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะทำงานมีความเห็นว่าควรสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจให้กับพี่น้องในพื้นที่เกี่ยวกับการดำเนินการในลักษณะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Read more

มรส. ร่วมกับสภาเกษตรกรเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยชุมชนบ้านต้นมะพร้าว

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี เดินทางลงพื้นที่ไปยัง บ้านต้นมะพร้าว ต.ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม เพื่อพบปะพูดคุยกับแกนนำของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบ้านต้นมะพร้าว นำโดยท่านสนิท ไชยะ ประธานสหกรณ์ และคุณณัฐติกานต์ พัฒนราช ผู้จัดการสหกรณ์ โดยเป็นไปตามโครงการความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี โดยวันนี้เป็นการรับฟังข้อมูลที่กลุ่มต้องการให้มหาวิทยาลัยมาร่วมกันพัฒนา …..ทั้งนี้ทางกลุ่มต้องการให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย เนื่องจากสหกรณ์ได้รับซื้อกล้วยจากสมาชิกเพื่อส่งให้กับ

Read more