งานบริการวิชาการฯ เร่งเครื่อง ปีงบ’61 จัดประชุมอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ทบทวนแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก

 มรส. ระดมความคิดอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จุดประเด็นมุ่งเป้าการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกัน มติที่ประชุมเห็นพ้อง ชูโรง “มะพร้าว” สุดเจ๋ง ตอบโจทย์ครอบคลุมทุกกระบวนการ …..เมื่อเวลา 14.00 น.(13 ธันวาคม 2560) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดประชุมอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี

Read more

งานบริการวิชาการฯ สตาร์ทเครื่อง ปีงบ 61 จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม สรุปผลและทบทวนการเบิก–จ่ายรายไตรมาส

หัวหน้างานบริการวิชาการฯ เผย แผนการดำเนินงานและการเบิก – จ่าย ต้องตรงตามไตรมาส ลดปัญหาการคืนงบ พร้อมหนุนโครงการจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว 65 แหล่ง ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัย เมื่อเวลา 10.00 น. (13 ธันวาคม 2560) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

มรส.รายงานและนำเสนอข้อมูลการการประเมินผลโครงการ ITA ระนอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ และคุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯได้เดินทางมายัง จ.ระนอง เพื่อรายงานและนำเสนอข้อมูลการการประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระนอง งวดที่ 3 ให้กับคณะกรรมการกำกับการจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.นะนอง ชั้น 2

Read more

งานบริการวิชาการฯร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข มรส. ผนึกกำลังจิตอาสาลงพื้นที่ รร.หวังพัฒนายกระดับสื่อการเรียนให้ชุมชนท้องถิ่น

ผช.อธิการบดีฯ เผย นำนศ.จิตอาสาลงตรวจสอบพื้นที่โรงเรียน หวังยกระดับสื่อการเรียนการสอนในเฟสที่ 2 ด้านผอ.ขอบคุณมรส. สมเป็นมหาวิทยาลัยฯของชุมชนท้องถิ่นโดยแท้จริง …..เมื่อเวลา 15.30 น. (9 ธันวาคม 2560) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้เดินทางไปตรวจสอบพื้นที่โรงเรียนบ้านพัฒนา ในอำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข

Read more

งานบริการวิชาการฯ ร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ผู้ช่วยอธิการบดีฯหวังราชภัฏสุราษฎร์ฯ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและประกาศเจตนารมย์อย่างชัดเจน ที่ไม่ทนต่อการทุจริตในองค์กร …..เมื่อเวลา 09.30 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance” คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว …..ทั้งนี้การจัดงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล

Read more

งานบริการวิชาการฯร่วมหารือคณะพยาบาลฯพร้อมผู้นำชุมชนขุนทะเล ผุดโครงการ รร.ผู้สุงอายุในชุมชน แบบเชิงรุก!

ด้านผช.คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มั่นใจโมเดลเชิงรุก ลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนนำองค์ความรู้ หวังยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนขุนทะเล และเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นในอนาคต …..เมื่อเวลา 13.30 น. (7 ธันวาคม 2560) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยการจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุในชุมชน โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานในที่ประชุม

Read more

งานบริการวิชาการฯร่วมระดมความคิดเร่งจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ บูรณาการงานวิจัย ศิลปวัฒนธรรม งานบริการวิชาการฯ

ผอ.สำนักศิลปะฯ เผย 3 หน่วยงานต้องเกี่ยวก้อยให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมส่งเสริมและต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ด้าน ผอ.สถาบันวิจัยฯ เชื่อมั่นแผนการดำเนินงานวิจัยบูรณาการฯไปได้สวย เพราะร่วมกันผนึกกำลัง …..ผอ.สำนักศิลปะฯ เผย 3 หน่วยงานต้องเกี่ยวก้อยให้ไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมส่งเสริมและต่อยอดงานวิจัยเพื่อใช้ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ด้าน ผอ.สถาบันวิจัยฯ เชื่อมั่นแผนการดำเนินงานวิจัยบูรณาการฯไปได้สวย เพราะร่วมกันผนึกกำลัง …..เมื่อเวลา 11.00

Read more

ผช. อธิการดีฝ่ายบริการวิชาการฯแทคทีมสนง. ป้องกันภัยสุราษฎร์ธานีฯร่วมด้วยตร. ขุนทะเลbreak! สถิติพื้นที่เสี่ยงภัยอุบัติเหตุด้วยจำกัดความเร็วเท้าผีมือลั่น!!!

…..เผยมติที่ประชุมทุกจังหวัดคัดเลือกเส้นทางเพื่อจัดเซฟตี้โซน สฎ. เล็งถนนแยกเซาท์เทอร์น-แยกบางใหญ่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย(nack) …. ดร. สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับสำนักงานป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำรวจภูธรขุนทะเลพร้อมด้วยแขวงการทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้แทนจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ภาคประชาชน และผู้ประกอบการรถขนส่งมวลชนฯ เกี่ยวกับแนวทางในการจำกัดความเร็วในพื้นที่ชุมชนขุนทะเลของรถบรรทุก และยานพาหนะทั่วไป ณ ห้องผดุงชาติ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี …..โดยดร. สมปราชญ์

Read more

มรส.ร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่9

…..วันนี้เวลา 10:00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ร่วมกับทีมงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และทีมงานคณะครุศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานเปิดงานประชุมและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ครั้งที่ 9/2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาเขตสระบุรี

Read more

บริการวิชาการฯ มรส. รือเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันการศึกษา

…..ฝ่ายบริการวิชาการฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้หารือร่วมกับ ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม ผู้อำนวยการกองตรวจสอบภายใน และอาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันการศึกษา …..การหารือได้ข้อสรุปว่า ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์  ผศ.พรวิไล อุ้ยดำรงธรรมและอาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ จะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถาบันการศึกษา

Read more