การประชุมสัมมนาถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคม

     ฝ่ายบริการวิชาการฯได้จัดโครงการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อระดมความคิดเห็นในการหาแนวทางเพื่อสร้างโจทย์ที่จะนำไปสู่การสร้างโครงการเพื่อพัฒนาและเสริมศักยภาพให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น      แม้หลายท่านจะติดภารกิจ แต่ก็พยายามที่จะมาช่วยกันระดมความคิดเห็นอย่างตั้งใจ ทุกคนมีความสุขที่ได้ช่วยกันทำ ช่วยกันคิด ช่วยกันก้าวเดินด้วยความเป็นพี่น้องที่มีความอาทรต่อกัน กลมเกลียวกันในความตั้งใจที่จะสร้างความสุขอย่างยั่งยืนให้กับท้องถิ่น      วันนี้มหาวิทยาลัยมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะนำทุกสรรพกำลังที่มีมาร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยมีเส้นชัยคือการยกระดับความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชน พวกเราพร้อมที่จะกอดคอกันเพื่อฟันฝ่าทุกปัญหาเพื่อวิ่งเข้าเส้นชัยนี้ให้ได้ เพราะเราได้ปวารณาตัวในฐานะ”มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น”###มหาวิทยาลัยแห่งแผ่นดิน   สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

Read more

มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดยคุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯ และดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด ทีมงานบริการวิชาการฯของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมหารือและนำเสนอเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กระบี่ โดยหาแนวทางในการขับเคลื่อนการประเมินที่มีประสิทธิภาพ      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น“ มีหน้าที่สำคัญในการก้าวเดินไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของท้องถิ่น ในลักษณะพี่น้องที่ต้องยึดโยงกันไปอย่างเหนียวแน่น

Read more

มรส. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น ได้เข้าหารือกับตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.ละแม จ.ชุมพร เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการทำความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการร่วมกัน 2 สถาบัน โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อมุ่งยกระดับการบริหารงานท้องถิ่นที่เน้นคุณธรรมและความโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น” มีหน้าที่สำคัญในการก้าวเดินไปพร้อมกับการเคลื่อนที่ของท้องถิ่น ในลักษณะพี่น้องที่ต้องยึดโยงกันไปอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ วันนี้เราพยายามเดินหน้าในเพื่อสร้างแนวทางและโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องในท้องถิ่น โดยมีปลายทางคือการสร้างสังคมแห่งความสุขอย่างที่เราฝันร่วมกัน###มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

Read more

ชาวสุราษฎร์ฯรวมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯได้เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการจัดโครงการ “ชาวสุราษฎร์ฯรวมใจทำดอกไม้จันทน์ถวายพ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์“ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี     ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าสุราษฎร์ธานีควรมีภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องในการถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9 ร่วมกัน โดยจะเป็นภาพเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่จะถูกบรรจุไว้ในหอจดหมายเหตุของจังหวัดสุราษฎร์ธานี    

Read more

การประชุมชี้เเจงการประเมิน ITA ท้องถิ่นจังหวัดระนอง

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้พบปะผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น จ.ระนอง ในฐานะที่มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดระนอง       วันนี้มีนายกฯ ปลัดฯ และหัวหน้าสำนักจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.ระนอง เข้าร่วมรับฟังและทำความเข้าใจแนวทางการประเมินฯอย่างคับคั่ง สะท้อนถึงความตื่นตัวของผู้นำท้องถิ่นในการดำเนินการดังกล่าว

Read more

ปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯได้เข้าร่วมโครงการ”ปลูกป่าชายเลนเทิดพระเกียรติ หมื่นแสน แดนสยาม นามท่าชนะ สู่มหานที” ณ หาดสำเร็จ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะของพระอาจารย์ชลธาร ถาวโร ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนหลายภาคส่วน โดยมหาวิทยาลัยในฐานะผู้สนับสนุนโครงการได้รับมอบพันธุ์ไม้มงคลเพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ดังกล่าว ทุกคนที่มาร่วมงานต่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่ทางธรรมชาติให้แก่ผืนแผ่นดิน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บรรยากาศภายในงานจึงอบอวลไปด้วยความสุขจากพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน

Read more

บริการวิชาการฯสู่ชุมชุนท้องถิ่นบ้านคลองเรือ

    มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้มาเยี่ยมชมและพบปะพี่น้องหมู่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล เพื่อติดตามและหาแนวทางต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้มแข็ง ตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยดำเนินการร่วมกับชุมชนขุนทะเลมาอย่างยาวนาน พี่น้องบ้านคลองเรือรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ด้วยการผลิตเครื่องแกงเพื่อบริโภคและจำหน่าย ทั้งยังทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง      โดยการเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และการขยายพันธุ์พืชตามความรู้ที่ได้ต่อยอดจากการรับบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย การเดินหน้าของมหาวิทยาลัยในวันนี้เป็นไปเพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่เข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชน จากนี้เราจะนำเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไปต่อยอดผลิตผลของชุมชนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

Read more

ฝ่ายบริการวิชาการฯ ยกระดับการขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาธุรกิจออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ ได้แก่ อ.เบญจมาภรณ์ คงชนะ อ.เรณุกา ขุนชำนาญ และอ.ปิยะบุษ ปลอดอักษร ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนของพี่น้องชาวขุนทะเล      โดยใช้ระบบตลาดออนไลน์ อันเป็นช่องทางในการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดให้กับชุมชน เพื่อการยกระดับการขายสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้ลงสู่ท้องถิ่น ดังที่มหาวิทยาลัยตั้งปณิธานไว้ว่า เราจะเป็น

Read more

เตรียมพร้อมขับเคลื่อน ITA จังหวัดระนอง

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมเตรียมพร้อมขับเคลื่อน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560  จังหวัดระนอง   ณ ศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Read more

ฝ่ายบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่นเยี่ยมชุมชนขุนทะเล

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนของพี่น้องหมู่ 10 บ้านใหม่จัตวา โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันคิดค้นกับมหาวิทยาลัยตามโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวซึ่งดำเนินการร่วมกันมากว่า 10 ปีแล้ว นั่นคือ การทำน้ำมันเหลืองซึ่งมีสรรพคุณบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก วิงเวียนศรีษะ ขับลมในเส้นเอ็น แก้พิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย แก้ผดผื่นคันและใส่แผลสด      โดยคุณสมบัติบางส่วนมีความแตกต่างจากน้ำมันเหลืองทั่วไปที่วางขายในท้องตลาด ในขณะนี้นอกจากที่พี่น้องจะวางขายทั่วไปแล้วยังมีจัดจำหน่ายอยู่ที่สำนักจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

Read more