DAS เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการรับใช้สังคม

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น   ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม ณ ห้องประชุมศูนย์บูรณาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โดยติดตามผลการดำเนินงานของ คณะ หน่วยงาน ที่รับผิดโครงการต่างๆ  

Read more

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์

กองกำกับตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิริราษฎร์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

Read more

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร

กองกำกับตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านสวนเพชร อำเภอละเเม จังหวัดชุมพร ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

Read more

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง

กองกำกับตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเหมือง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

Read more

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี

กองกำกับตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านควนสามัคคี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

Read more

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล

กองกำกับตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพันวาล อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

Read more

นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร

     กองกำกับตระเวนชายแดนที่ 41 ร่วมกับ งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี นิเทศตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันตินิมิตร อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 2 ประจำปี 2560

Read more

มรส. ประชุมเตรียมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะ สำนัก และหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ประชุมเตรียมร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี      จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Read more

มรส. ดันสินค้าชุมชน (OTOP) สนับสนุนสู่มาตราฐานระดับประเทศ เน้นขับเคลื่อนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืนของคนในชุมชน

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP กลุ่มชุมชน ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ฯ ณ สำนักจัดการทรัพย์สิน ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นการร่วมมือกันของงานบริการวิชาการ

Read more

มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ จำนวน 5 หมื่นดอก เพื่อแทนใจ ในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ มรส.รวมใจ ถวายดอกไม้จันทน์ แด่พ่อหลวงสู่สรวงสวรรค์ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อรวมใจคนราชภัฏในฐานะคนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน และประชาชนที่มีใจจงรักถวายงานพ่อหลวงเป็นครั้งสุท้าย โดยมีบุคลากร นักศึกษา

Read more