มรส.เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หารือแนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบนฐานไทยแลนด์ 4.0

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดย ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน ว่าที่อธิการบดี และดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เข้าพบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบนฐานไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องพักรัฐมนตรี อาคารศูนย์บัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร ตลอดระยะเวลาร่วมชั่วโมงของการพูดคุย ท่านรัฐมนตรีให้เกียรติพวกเราอย่างสูง โดยเชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะเป็นฐานสำคัญในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้งประเทศเพื่อสร้างพลังให้กับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

Read more

มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน มหาวิทยาลัยแห่งการรับใช้สังคม

ฝ่ายบริการวิชาการฯร่วมกับฝ่ายสื่อสารองค์กรนำโดย อ.นาวิน วงศ์สมบุญ ในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อออกแบบนิทรรศการ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาการเปรียญวัดกลางใหม่ อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกแบบและจัดทำนิทรรศการการเสด็จฯ จ.สุราษฎร์ธานีทั้ง 15 ครั้ง ในช่วงบ่ายฝ่ายบริการวิชาการฯร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมในฐานะผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการจัดแสดงมหรสพ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมวัฒนธรรม ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการจัดการแสดงมหรสพภายในงาน

Read more

มรส.เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลา วัน “มหิดล” มอ.วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน “มหิดล” เพื่อระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สร้างคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทยหลายด้าน เช่น

Read more

นักศึกษา มรส.สร้างสรรค์ปันสุข โรงเรียนบ้านควนประ

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีและทีมงานบริการวิชาการฯได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านควนประ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เพื่อพบปะนักศึกษาชมรมเยาวชนสร้างสรรค์ปันสุข มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่มาออกค่ายอาสาพัฒนา ทำสื่อการเรียนการสอนBBL ปรับพื้นที่สำหรับการเรียนการสอน และตกแต่งบริเวณเพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่ ตลอดระยะเวลากว่า 3 ชั่วโมง พวกเราได้รับทราบถึงมุมมองของคณะครูเจ้าของสถานที่ว่า ทุกคนมีความสุขใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้ทำโครงการในลักษณะนี้ขึ้น ต่างขอบคุณที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ในขณะที่นักศึกษาทุกคนก็มีความสุขใจเช่นกันที่มีโอกาสได้เขียนประวัติศาสตร์ชีวิตให้กับตัวเอง ในฐานะผู้ที่ทำคุณงามความดีให้กับท้องถิ่น โดยมีรางวัลที่สำคัญเหนือกว่าอื่นใดนั่นคือความสุข

Read more

มรส.เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.41

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดย รศ. ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ตัวแทนฝ่ายบริการวิชาการฯ สำนักวิทยบริการฯ คณะครุศาสตร์ และฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนบ้านตะแบกงาม อ.พะโต๊ะ และโรงเรียนบ้านห้วยเหมือง อ.หลังสวน จ.ชุมพร ในวโรกาสทรงเสด็จฯทอดพระเนตรผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.41

Read more

มรส.ร่วมงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯได้เข้าร่วมพิธีการเปิดงานตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ต้นแบบจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณที่จอดรถหน้าศาลากลางจังหวัด(หลังเก่า) จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพการเกษตร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ที่ประสบปัญหาการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่มีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง วันนี้มีหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนหลายแห่งเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ภายในงานมีพี่น้องที่เป็นเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้ประกอบการหลายรายจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมจัดบูธและออกร้าน โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 21-23 กันยายน 2560

Read more

มรส.ลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดยคุณอรุณ หนูขาว หัวหน้างานบริการวิชาการฯ ร่วมกับสำนักวิทยบริการฯ และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เดินทางเข้าพื้นที่เพื่อจัดเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตะเเบกงาม อ.พะโตะ จ.ชุมพร ในวโรกาสทรงเสด็จฯตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัด กก.ตชด.41 ในวันที่ 22 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในฐานะหน่วยงานสนองงานโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา

Read more

มรส.ส่งมอบงาน ITA ตามแผนปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งมอบข้อมูลขั้นที่ 1 ให้กับท้องถิ่น จ.กระบี่ โดยมี ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น เป็นผู้ส่งมอบผ่านหัวหน้าการเงิน สำนักงานท้องถิ่น จ.กระบี่ เป็นผู้รับมอบ และจะได้มีการนำเสนอข้อมูลตาม TOR ในครั้งถัดไปตามกระบวนการ

Read more

มรส.ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ จ.สุราษฎร์ธานี

ฝ่ายบริการวิชาการฯ นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.พลกฤต แสงอาวุธ หัวหน้างานพันธกิจท้องถิ่น ร่วมกับอ.ธาตรี คำแหง กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการภายใน จ.สุราษฎร์ธานี ณ หอประชุมครูลำยอง โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เพื่อนำดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดส่งมอบให้กับกระทรวงมหาดไทย รวบรวมมอบให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อเชิญไปถวายที่หอเปลื้องพระเมรุมาศในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Read more

มรส. ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการ  นำโดย ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  ร่วมกับคณะครุศาสตร์ โดยมี ดร.สุทธารัตน์ บุญเลิศ เป็นผู้แทน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยมี อ.วายุรี ลำโป กับ อ.อริศา สุขศรี เป็นผู้แทน และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88

Read more