งานบริการวิชาพัฒนาท้องถิ่น มรส. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพุมเรียงโมเดล

งานบริการวิชาพัฒนาท้องถิ่น มรส. รุกพื้นที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวดสุราษฎร์ธานี หวังพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด …..เมื่อเวลา 10. 00 น. งานบริการวิชาพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพุมเรียงโมเดล ณ ห้องประชุมพัฒนาท้องถิ่น อาคารศูนย์บูรณาการการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการ อพ.สธ.-จ.สุราษฎร์ธานี

…..เมื่อเวลา 11.00 น. งานบริการวิชาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บ้านทุ่งตาหนอน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและคณะทำงานบริการวิชาการ ได้ร่วมประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุราฎร์ธานี (อพ.สธ. -จ.สุราษฎร์ธานี)

Read more

งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ เดินหน้าขับเคลื่อนรับใช้ชุมชนท้องถิ่น …..เมื่อเวลา 13.00 น. งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 2 โดยมี ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ

Read more

งานบริการวิชาการฯ จัดประชุมกำกับติดตาม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สายใยรักแห่งครอบครัว เพื่อยกระดับการทำบรรจุภัณฑ์ แบรนด์ขุนเลทั้ง 10 หมู่บ้าน

ด้าน UBI โชว์กื๋น เนรมิตแบรนด์ 23 แบบให้เลือก ตอบสนองผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชน พร้อมลงพื้นตามแผนพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ …..เมื่อเวลา 10.30 น. (9 สิงหาคม 2561) งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎ สุราษฎร์ธานี ดำเนินการจัดประชุมวางแผนติดตามการดำเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้

Read more

งานบริการวิชาการฯร่วมหารืออาจารย์หลักสูตรภาษาจีน เตรียมเปิดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น เล็ง Level upนำผู้เข้าอบรมเยือนแดนมังกร

ด้านคณาจารย์ภาษาจีนเห็นพ้องกลุ่มเป้าหมายนักเรียน และบุคคลทั่วไป หวังยกระดับการทำหลักสูตรระยะสั้น รับหลักการดำเนินโครงการพร้อมเสนอผู้บริหารแล้วเสร็จปลายเดือน สิงหาคม 2561 นี้ …..เมื่อเวลา 09.00 น. (9 สิงหาคม 2561) ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมคณะทำงานเดินทางไปยังสาขาวิชาภาษาจีน ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 5 ปี

…..วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดระยะ 5 ปี (2560-2564) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมืองฯ …..โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจำนวน

Read more

มรส.ลงพื้นที่บ้านสวนมะปราง ร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนภูริน

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับสภาเกษตรกร จ.สุราษฎร์ธานี ได้เดินทางไปยังพื้นที่น้ำตกภูริน บ้านสวนมะปราง ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อร่วมกับพี่น้องในพื้นที่ในการจัดทำ(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนและพัฒนาชุมชนภูริน ระยะ 3 ปี (2562-2564) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้งนี้จะได้นำเสนอแผนฯเข้าสู่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน(กรอ.)ต่อไป …..มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีความพยายามอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ

Read more

ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมและร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาสำหรับชาวพม่า

…..วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ได้เดินทางไปยังศูนย์การศึกษาสำหรับชาวพม่า (วัดโพธิ์หวาย) เพื่อเยี่ยมชมและร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีจะสามารถให้การช่วยเหลือได้ โดยศูนย์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆลูกหลานชาวพม่าที่เข้ามาขายแรงงานในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีคุณครูชาวพม่าเป็นผู้สอน ทั้งนี้สามารถเทียบโอนกับการเรียนในโรงเรียนที่ประเทศพม่าได้ …..ตลอดระยะเวลาร่วม 2 ชั่วโมงที่พวกเราได้มีโอกาสสัมผัสเด็กๆ คุณครู และคณะกรรมการผู้จัดการเรียนการสอน สิ่งหนึ่งที่พวกเรารู้สึกเหมือนกันคือ ภายใต้ความอัตคัตของค่าใช้จ่ายและความพร้อมทางการศึกษานั้น มีความตั้งใจอันงดงามของความพยายามในการเล่าเรียนเพื่อพัฒนาตนเองแฝงอยู่ เด็กๆที่นี่อยากเรียนภาษาไทย คุณครูที่นี่อยากมีใบอนุญาตทำงานที่ตรงกับอาชีพ คณะกรรมการอยากมีกองทุนเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ยากลำบาก

Read more

ร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ ฝ่ายบริการวิชาการฯ ร่วมกับผู้แทนจากคณะนิติศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ ในนามผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อร่วมประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร โดยมี ศ.น.สพ.ดร.อภินันท์ สุประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานการประชุม ในวันนี้มีการนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการของแต่ละมหาวิทยาลัย

Read more

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สนองพระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 ระดับการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เป็นวันมงคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อขับเคลื่อนตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด นำโดย ท่านวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ได้มีการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครูของมหาวิทยาลัย และได้พบปะกับคณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จากนั้นในช่วงบ่ายท่านองคมนตรีได้เดินทางไปยังศาลาประชาคมบ้านใหม่พัฒนา ม.7

Read more