มาตรฐานการบัญชี

โครงการ    มาตรฐานการบัญชี งบประมาณ   18,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     บัณฑิตวิทยาลัย ระยะเวลา     24 พ.ย. 57 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย  –

Read more

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557

โครงการ    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557 งบประมาณ   200,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา     ส.ค. 57 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย

Read more

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนผ่านสื่อออนไลน์

โครงการ    อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนผ่านสื่อออนไลน์ งบประมาณ   – บาท สถานที่ดำเนินงาน     คณะครุศาสตร์ ระยะเวลา     ก.ค. 57 การบูรณาการ     การสอน –    การวิจัย  มี ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์  

Read more

เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำตาปี

โครงการ    เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำตาปี งบประมาณ   37,850 บาท สถานที่ดำเนินงาน     ลุ่มน้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ระยะเวลา     มี.ค. 57 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย

Read more

ราชภัฏวิชาการคณะครุศาสตร์

โครงการ    ราชภัฏวิชาการคณะครุศาสตร์ งบประมาณ   250,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     คณะครุศาสตร์ ระยะเวลา     ก.ค.–ก.ย. 57 การบูรณาการ     การสอน –    การวิจัย  – ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์  

Read more

การบริการวิชาการตามคำร้องขอ

โครงการ    การบริการวิชาการตามคำร้องขอ งบประมาณ   30,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     โรงเรียนเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ ระยะเวลา     ตลอดปีงบประมาณ 2557 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย  – ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์  

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อและเข้าค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย

โครงการ    การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อและเข้าค่ายเสริมทักษะทางภาษาไทย งบประมาณ   43,200 บาท สถานที่ดำเนินงาน     โรงเรียนเครือข่ายของคณะครุศาสตร์ ระยะเวลา     ก.ค. 57 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย  – ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์  

Read more

นิทานพาสุขสนุกกับพหุปัญญาพัฒนาเด็กปฐมวัย

โครงการ    นิทานพาสุขสนุกกับพหุปัญญาพัฒนาเด็กปฐมวัย งบประมาณ   20,900 บาท สถานที่ดำเนินงาน     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ระยะเวลา     ม.ค. 57 การบูรณาการ     การสอน มี    การวิจัย  – ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์  

Read more

มหกรรมแสดงผลงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ    มหกรรมแสดงผลงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ งบประมาณ   533,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     ศูนย์บูรณาการฯ ระยะเวลา     ต.ค. 56 – ก.ย. 57 การบูรณาการ     การสอน –   

Read more

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

โครงการ    สายใยรักแห่งครอบครัว งบประมาณ   230,000 บาท สถานที่ดำเนินงาน     ตำบลขุนทะเล ระยะเวลา     ต.ค. 56 – ก.ย. 57 การบูรณาการ     การสอน มี   

Read more