องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

อำเภอเกาะลันตา อำเภอเมืองกระบี่
อำเภอเขาพนม อำเภอลำทับ
อำเภอคลองท่อม อำเภอเหนือคลอง
อำเภอปลายพระยา อำเภออ่าวลึก