โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ
    เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณ
   80,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     มรส. , ต.ขุนทะเล

ระยะเวลา
     ต.ค. 56 – ก.ย. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 077-355683