โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e–Learning (eDL–square) ระยะที่ 2

โครงการ
    โครงการเผยแพร่ ถ่ายทอด และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนระบบ e–Learning (eDL–square) ระยะที่ 2

งบประมาณ
   45,200 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     สำนักวิทยบริการฯ

ระยะเวลา
     ม.ค. – ก.พ. 2557

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    ศูนย์คอมพิวเตอร์ 077-226002-1144