โครงการภาษาอังกฤษเพื่องานบริการห้องสมุด

โครงการ
    ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการห้องสมุด

งบประมาณ
   29,800 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     สำนักวิทยบริการฯ

ระยะเวลา
     ม.ค. – ก.พ. 2557

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    หอสมุดกลาง 081-8917337