เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำตาปี

โครงการ
    เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนลุ่มน้ำตาปี

งบประมาณ
   37,850 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ลุ่มน้ำตาปี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     มี.ค. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 089-4776207