อบรม Interpersonl Skill

โครงการ
    อบรม Interpersonl Skill

งบประมาณ
   28,900 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ชุมชนเป้าหมาย อ.เวียงสระ

ระยะเวลา
     ก.ค. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.ภวิษณ์นัฏ เวชวิฐาน 081-0788189