อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะงานประชาสัมพันธ์

โครงการ
    อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะงานประชาสัมพันธ์

งบประมาณ
   30,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     อบต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ก.ค. – ส.ค. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.แพรวพรรณ 081-5810689