อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนผ่านสื่อออนไลน์

โครงการ
    อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอนผ่านสื่อออนไลน์

งบประมาณ
   – บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
     ก.ค. 57

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    หลักสูตรสาขาวิชาภาอังกฤษ 082-9108448