สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557

โครงการ
    สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2557

งบประมาณ
   200,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ส.ค. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  มี

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 077-355666