สัปดาห์ราชภัฏวิชาการ

โครงการ
    สัปดาห์ราชภัฏวิชาการ

งบประมาณ
   111,903 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ระยะเวลา
     ส.ค. – ก.ย. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    อ.อภิชาติ โกศล 085-4750720