สร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์กับผลผลิตทางการเกษตรใน จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการ
    สร้างพื้นฐานทางด้านโลจิสติกส์กับผลผลิตทางการเกษตรใน จ.สุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
   8,080 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     คณะวิทยาการจัดการ

ระยะเวลา
     ก.ค. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ อ.ศรีวาลี 089-1609149