ราชภัฏวิชาการคณะครุศาสตร์

โครงการ
    ราชภัฏวิชาการคณะครุศาสตร์

งบประมาณ
   250,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     คณะครุศาสตร์

ระยะเวลา
     ก.ค.–ก.ย. 57

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    คณะครุศาสตร์ 077-355645