มาตรฐานการบัญชี

โครงการ
    มาตรฐานการบัญชี

งบประมาณ
   18,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     บัณฑิตวิทยาลัย

ระยะเวลา
     24 พ.ย. 57

การบูรณาการ

    การสอน มี
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    บัณฑิตวิทยาลัย 077-355475