มหกรรมแสดงผลงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

โครงการ
    มหกรรมแสดงผลงานวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

งบประมาณ
   533,000 บาท

สถานที่ดำเนินงาน
     ศูนย์บูรณาการฯ

ระยะเวลา
     ต.ค. 56 – ก.ย. 57

การบูรณาการ

    การสอน –
    การวิจัย  –

ผู้รับผิดชอบ/โทรศัพท์ 
    งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น 077-355683